Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

ΑΑΔΕ: Σε ηλεκτρονικό κλοιό οι συγκεντρωτικές καταστάσεις

Ξεκινά διασταυρώσεις για τα φορολογικά έτη 2014 και μετά - ποιοι βρίσκονται στο στόχαστρο

Κλοιό μαζικών διασταυρώσεων των στοιχείων εκείνων που περιλαμβάνονται στις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών με όλα τα διαθέσιμα στοιχεία τα οποία περιέχονται αντίστοιχα στις δηλώσεις φόρου εισοδήματος και Φόρου Προστιθέμενης Αξίας από το 2014 και μετά δημιουργεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν ότι τα πρώτα ευρήματα που αφορούν το πρώτο έτος αναφοράς (2014) είναι εντυπωσιακά.

Η σχετική διαδικασία προβλέπει ως πρώτο βήμα την εισαγωγή στο σύστημα ηλεκτρονικών διασταυρώσεων όλων των σχετικών στοιχείων από το 2014 και εντεύθεν και σε δεύτερο βήμα την ανάρτηση των ευρημάτων στο πληροφοριακό σύστημα Elenxis αφού κατηγοριοποιηθούν ως προς τον βαθμό ενδιαφέροντος αναφορικά με τις ενδείξεις φοροδιαφυγής.

Στο τρίτο βήμα της διαδικασίας, η νέα δεξαμενή στοιχείων τροφοδοτεί με τη σειρά της τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ με τους νέους στόχους ελέγχων για τον εντοπισμό φοροφυγάδων. Πηγές της ΑΑΔΕ αναφέρουν ότι για πρώτη φορά αξιοποιούνται συνδυαστικά στοιχεία και δεδομένα καταστάσεων φορολογικών στοιχείων προμηθευτών και πελατών, σε σχέση με αντίστοιχα των δηλώσεων εισοδήματος και ΦΠΑ από το 2014 και μετά, μέσω ευρείας διασταύρωσης και συσχέτισης δεδομένων που διαθέτει.

Όπως προκύπτει από αρμόδιες πηγές, άρχισαν ήδη να διαβιβάζονται τα πρώτα αποτελέσματα του έτους 2014 στις ελεγκτικές υπηρεσίες, συνοδευόμενα με τις απαραίτητες σχετικές πληροφορίες, εμπλουτίζοντας τη δεξαμενή στόχευσης υποθέσεων, ενώ συνεχίζεται η επεξεργασία των δεδομένων των επόμενων ετών. Με τον τρόπο αυτό, η ΑΑΔΕ αναπτύσσει διαρκώς βέλτιστους τρόπους αξιοποίησης του μεγάλου όγκου δεδομένων που διαθέτει (big data), αφομοιώνοντας ταυτόχρονα την ανατροφοδότηση πληροφοριών από τις ελεγκτικές υπηρεσίες.

Η σχετική απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Αρχής και αναμένεται να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Σύμφωνα με την απόφαση του διοικητή της Γιώργου Πιτσιλή:

Ο στόχος

Μεταξύ άλλων, στρατηγικός στόχος της ΑΑΔΕ είναι η αξιοποίηση όλων των υφιστάμενων στη Φορολογική Διοίκηση πληροφοριών. Στο πλαίσιο υλοποίησης αυτού του στόχου διενεργείται για πρώτη φορά συνδυαστική διασταύρωση δεδομένων των καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, προμηθευτών και πελατών, με αντίστοιχα δεδομένα υποβληθεισών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ για τα φορολογικά έτη 2014 και εφεξής. Ενόψει των ανωτέρω και με γνώμονα την ενίσχυση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των ελεγκτικών υπηρεσιών, σε σχέση με τον μέχρι σήμερα βαθμό επίτευξης των στόχων, αναρτώνται προς αξιολόγηση στην εφαρμογή Discoverer Viewer του ΟΠΣ Elenxis, υποθέσεις που αρχικά αφορούν στο φορολογικό έτος 2014, οι οποίες προέκυψαν κατόπιν επεξεργασίας των ως άνω καταστάσεων φορολογικών στοιχείων κατά τα προεκτεθέντα.

Διασταυρώσεις για το έτος 2014

Για τον εντοπισμό και τον έλεγχο κατηγοριών φορολογούμενων με χαμηλό ποσοστό συμμόρφωσης, με απώτερο στόχο την αποκάλυψη αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης και, κατ’ επέκταση, τη διασφάλιση των δημοσίων εσόδων, διενεργήθηκε διασταύρωση των καταστάσεων φορολογικών στοιχείων που υποβλήθηκαν για το φορολογικό έτος 2014, από φυσικά και νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, που υπάγονται στις προβλεπόμενες διατάξεις.

Ποια δεδομένα αναρτώνται στο Elenxis

Αναρτώνται σε αναφορά στην εφαρμογή Discoverer Viewer του ΟΠΣ Elenxis υποθέσεις, ανά Ελεγκτική Υπηρεσία, σε φθίνουσα σειρά ταξινόμησης κατ’ απόλυτες τιμές, με βάση την αξία των αποκλίσεων που εντοπίστηκαν (από την υψηλότερη προς την χαμηλότερη) για το φορολογικό έτος 2014, στην ενότητα «Φορολογικές Ελεγκτικές Υπηρεσίες: Απολογισμός Ελεγκτικού Έργου», στο βιβλίο εργασίας «08.1 Διασταυρωτικοί Έλεγχοι», αρχείο με τίτλο «ΜΥΦ-ΦΠΑ-ΔΦΕ_2014». Η τεκμηρίωση, η τεχνική προσέγγιση και επεξηγήσεις επί των αναρτώμενων πληροφοριών παρέχονται στο Παράρτημα της παρούσας, το οποίο δεν δημοσιοποιείται.

Ενέργειες των προϊσταμένων των ελεγκτικών υπηρεσιών

Οι προϊστάμενοι των ελεγκτικών υπηρεσιών ανακτούν το αρχείο της προηγούμενης ενότητας και αξιολογούν τα στοιχεία και τις πληροφορίες που εμπεριέχονται σε αυτό ως ακολούθως:

1. Συσχετίζουν τις υποθέσεις αυτές με τις προτεραιοποιημένες υποθέσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, προκειμένου να ληφθούν υπόψη κατά τη διενέργεια του ελέγχου οι επιπλέον πληροφορίες που παρέχονται, αναφορικά με ασυμφωνίες και αποκλίσεις που εντοπίστηκαν αξιοποιώντας τις καταστάσεις φορολογικών στοιχείων προμηθευτών και πελατών και τις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ.

2. Αξιολογούν τις αναρτώμενες υποθέσεις σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, όπως ισχύει, και δύναται να επιλέγουν εξ αυτών προς έλεγχο, συνεκτιμώντας το στάδιο εξέλιξης των υφιστάμενων υποθέσεων, τη δυνατότητα αντικατάστασής τους, τις παρεχόμενες με την παρούσα πληροφορίες και τον βαθμό επίτευξης της τιθέμενης στοχοθεσίας.

3. Δημιουργούν υπόθεση στο ΟΠΣ Elenxis για τις επιλεγμένες υποθέσεις και εκδίδουν εντολές ελέγχου κατόπιν εγκρίσεως από την κεντρική υπηρεσία. Οι υποθέσεις αυτές δημιουργούνται στο ΟΠΣ Elenxis με αιτία ελέγχου «Διασταυρώσεις καταστάσεων προμηθευτών πελατών (ΜΥΦ)», αντικείμενο ελέγχου Εισόδημα ή/και ΦΠΑ και ελεγχόμενο φορολογικό έτος 2014. Περαιτέρω, ανάλογα με τα ευρήματα της αξιολόγησης επί των πραγματικών περιστατικών που διέπουν εκάστη υπόθεση, δύναται να ορίζονται επιπλέον αντικείμενα ελέγχου και ευρύτερο ελεγχόμενο διάστημα.

Επίτευξη στόχων

Οι υποθέσεις που επιλέγονται προς έλεγχο κατά τα ανωτέρω προσμετρώνται στην εκπλήρωση των τιθέμενων στόχων του "Επιχειρησιακού Σχεδίου 2019" της ΑΑΔΕ.

Δείτε όλα τα σχόλια

Κύριο άρθρο

Η κυβέρνηση, ο Άδωνις και το κράτος δικαίου

Στις αρχικές συζητήσεις για το ταμείο ανάκαμψης, στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, πολλές χώρες ζήτησαν να συνδεθεί η κοινοτική χρηματοδότηση με τη λειτουργία του κράτους δικαίου. Το θέμα αυτό έθιγε κυρίως την Ουγγαρία και την Πολωνία.

Δειτε ολοκληρο το αρθρο