Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Ανατροπή της σύμβασης εις βάρος του Δημοσίου

Για τις εξορύξεις στη Χαλκιδική Εταιρεία συμβούλων αξιολογεί το νέο επενδυτικό σχέδιο της Ελληνικός Χρυσός

Η πολυεθνική Eldoradο Gold παραγγέλνει και η κυβέρνηση, διά του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σπεύδει! Ήδη έχει εκκινήσει η διαδικασία ανατροπής της σύμβασης του 2004 και απάλειψης του θεμελιακού της όρου για παραγωγή καθαρών μετάλλων (χρυσού, αργύρου, χαλκού) επιτόπου με την κατασκευή και τη λειτουργία εργοστασίου επεξεργασίας απ’ όπου θα προέκυπτε το όφελος για την εθνική οικονομία . Έτσι λοιπόν, χωρίς η θυγατρική, η Ελληνικός Χρυσός- πέρα από τα βουνά των διαπιστωμένων περιβαλλοντικών παραβάσεων- να έχει τηρήσει τις συμβατικές υποχρεώσεις της, ούτε να έχει αποδείξει την εφαρμοσιμότητα της μεθόδου πυρομεταλλουργίας με την οποία θα γίνεται η επεξεργασία των συμπυκνωμάτων τα οποία εξάγει και αφού η κυβέρνηση μεθόδευσε αλλαγή γνωμοδότησης του ΚΑΣ για απόσπαση των αρχαίων από τη θέση Σκουριές, κατατέθηκε νέο επενδυτικό σχέδιο. Αυτό έγινε στις 22.11.2019 και ήδη το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας κίνησε, χριστουγεννιάτικα, τις διαδικασίες ανάθεσης παροχής υπηρεσιών οικονομικού συμβούλου για την αξιολόγηση του “νέου τροποποιημένου σχεδίου της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός ΑΕΜΒΧ, συνολικού ποσού 24.056,00 ευρώ", συν ΦΠΑ 24%". Ανατέθηκε στην εταιρεία Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων". Ο σύμβουλος καλείται να αξιολογήσει τα οφέλη του Δημοσίου από το νέο σχέδιο συγκριτικά με το επενδυτικό σχέδιο του 2006, το οποίο καταρτίστηκε βάσει των όρων της σύμβασης του 2004.

Σε κάθε περίπτωση, η Ελληνικός Χρυσός μονομερώς αθετεί τη σύμβαση του 2004. Σύμφωνα με την απόφαση ανάθεσης, η οποία αναρτήθηκε στη Διαύγεια του ΥΠΕΝ τη Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου, το έργο του συμβούλου αφορά:

"- Αξιολόγηση των οικονομικών παραμέτρων που περιλαμβάνονται στις προτεινόμενες τροποποιήσεις επί του επενδυτικού σχεδίου της Ελληνικός Χρυσός ΑΕMBX στα Μεταλλεία Κασσάνδρας κατόπιν υποβολής του Νέου Επενδυτικού Σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας με Αριθμό Πρωτοκόλλου 108439/1464/22.11.2019.

- Αξιολόγηση της έκθεσης του οίκου Hatch που κατέθεσε στο ΥΠΕΝ η εταιρεία Ελληνικός Χρυσός ως συνημμένη στο ανωτέρω επενδυτικό σχέδιο.

- Συγκριτική αξιολόγηση του Νέου Επενδυτικού Σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας σε σύγκριση με το 'Επενδυτικό Σχέδιο Ανάπτυξης Μεταλλείων Κασσάνδρας που υποβλήθηκε το 2006 και εγκρίθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με τον Ν. 3220/2004.

- Ειδικότερα, συγκριτική αξιολόγηση θα πρέπει να περιλαμβάνει αποτελέσματα ποσοτικής και ποιοτικής σύγκρισης εκφρασμένα σε παραμέτρους και δείκτες συμβολής στην εθνική και τοπική οικονομία, οικονομικής απόδοσης σε επίπεδο εθνικής οικονομίας, άμεσης, έμμεσης και παρακινούμενης επίδρασης στην περιφερειακή οικονομία, στην απασχόληση και επίπτωσης στους λοιπούς παραγωγικούς τομείς στην περιοχή αξιολόγησης".

Πάντως, νέο σχέδιο σημαίνει νέο έργο και νέα περιβαλλοντική αδειοδότηση, διαδικασία που από τη φύση της (εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, δημόσια διαβούλευση κ.ά.) απαιτεί χρόνο τουλάχιστον δύο ετών. Στην απόφαση ανάθεσης (ΑΔΑ: ΨΟ1Χ4653Π8-ΧΕΦ) παρατηρούνται διάφορα παράδοξα, ενώ η προκήρυξη μοιάζει φωτογραφική. Έτσι, η πρόσκληση υποβολής προσφορών έγινε παραμονή Χριστουγέννων, στις 24 Δεκεμβρίου, η προσφορά της εταιρείας υποβλήθηκε την Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου χωρίς να έχει κατατεθεί άλλη. Την ίδια μέρα αποσφραγίστηκε και αξιολογήθηκε αλλά και προσκλήθηκε η εταιρεία να υποβάλει τα δικαιολογητικά ανάθεσης.

Στις 30 Δεκεμβρίου ελέγχθηκε ο φάκελος των δικαιολογητικών και την ίδια μέρα αποφασίστηκε η ανάθεση. Τα παραδοτέα του αναδόχου έπρεπε να κατατεθούν εντός μίας ημέρας, την επομένη 31 Δεκεμβρίου. Παρά ταύτα, στην απόφαση αναγράφεται ότι "ο ανάδοχος εντός δύο ημερών μετά την κοινοποίηση της παρούσας (η απόφαση ανάθεσης της 30ής Δεκεμβρίου) θα προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης"...

 

Δείτε όλα τα σχόλια

Κύριο άρθρο

Μην μιλάτε. Χειροκροτήστε

Τις μέρες της πανδημίας τα κανάλια αναζητούν εναγωνίως Έλληνες γιατρούς που να εργάζονται σε νοσοκομεία του εξωτερικού και τους βγάζουν στα δελτία ειδήσεων για να περιγράψουν τις εμπειρίες τους.

Δειτε ολοκληρο το αρθρο