Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Ενίσχυση και όχι συρρίκνωση της δημόσιας τηλεόρασης

Το επιχειρηματικό σχέδιο της ΕΡΤ για το 2019. *Νέο οργανόγραμμα, προσλήψεις, σταθερό πρόγραμμα και δύο θυγατρικές *Εκατό ευρώ λιγότερο το ανταποδοτικό τέλος υπέρ ΕΡΤ σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο

 

ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΑΣ ΝΤΑΡΖΑΝΟΥ

 

Σειρά παρεμβάσεων σε βάθος και στην κατεύθυνση της ενίσχυσης, όχι της συρρίκνωσης, προτείνει το business plan 2019 που εκπόνησε, κατόπιν ανάθεσης, η εταιρεία συμβούλων Grant Thornton για λογαριασμό της ΕΡΤ. Η μελέτη καταγράφει σειρά δυσλειτουργιών στην οργάνωση και τις δομές της ΕΡΤ και τις συνέπειές τους, ενώ προτείνει και σειρά μέτρων για τη θεραπεία τους. Οι προτάσεις, με δεδομένο το ύψος του ανταποδοτικού τέλους στα 36 ευρώ τον χρόνο (3 ευρώ τον μήνα), σταθερό για τα νοικοκυριά, κινούνται στις εξής κατευθύνσεις: πλήρης αναθεώρηση του οργανογράμματος, ανανέωση του προσωπικού με προσλήψεις και επιμόρφωση του υπάρχοντος, ανάπτυξη πολιτικής για σταθερότητα στο πρόγραμμα των καναλιών της ΕΡΤ, σχέδιο ψηφιακής μετάβασης για τις εσωτερικές λειτουργίες της ΕΡΤ και δημιουργία δύο θυγατρικών εταιρειών, της ERT Studios και της ERT Research & Development.

Το business plan βρίσκεται σε γνώση της διοίκησης της ΕΡΤ, η οποία πάντως δεν έχει εγκρίνει την ενσωμάτωσή του. Αποτελεί σε κάθε περίπτωση μια κατευθυντήρια πρόταση για τη επόμενη διοίκηση, στον βαθμό που θα αποφασίσει να την υιοθετήσει, αναλόγως με τον σχεδιασμό και τις προτεραιότητες που θα ορίσει.

Συγκεκριμένα η μελέτη, με βάση το όραμα της ΕΡΤ - δημοκρατικές αξίες, πλουραλισμός, πολιτισμός και καινοτομία-, τα δεδομένα της Διεθνούς Ραδιοτηλεοπτικής Αγοράς και τις διαπιστώσεις για τις δυσλειτουργίες της, προτείνει στρατηγικό σχεδιασμό με βάση έξι άξονες παρέμβασης:

1. Οργανωσιακή βελτιστοποίηση του οργανισμού

* Μελέτη αναδιοργάνωσης των τμημάτων και οργανωτικών δομών για τη δημιουργία ενός πιο ευέλικτου και βιώσιμου οργανισμού. Διαπιστώνεται προβληματική και αναποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των οργανωτικών μονάδων και δυσκολία στον συντονισμό.

* Αναθεώρηση του εσωτερικού κανονισμού. Καθώς περιλαμβάνει γενικές διατυπώσεις των αρμοδιοτήτων και οργανωτικών μονάδων, η κατανομή αρμοδιοτήτων για την υλοποίηση δράσεων είναι δύσκολη, ενώ γίνεται πρακτικά αδύνατη η ανάληψη ευθύνης. Η συχνή ανάληψη ατομικής πρωτοβουλίας από τους εργαζόμενους μπορεί να μην είναι ιδιαίτερα αποδοτική και να οδηγεί σε παραλείψεις. Στον εσωτερικό κανονισμό δεν περιλαμβάνεται η ΕΡΤ3.

* Μοντελοποίηση και σταθεροποίηση των εκτελούμενων διαδικασιών. Πιστοποίηση των διαδικασιών και σύνδεσή τους με αντίστοιχους ρόλους.

2. Βελτιστοποίηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών

* Ενίσχυση της ποιότητας προγράμματος και επένδυση στην ελληνική μυθοπλασία. Διαπιστώνεται αδυναμία δημιουργίας ανταγωνιστικού επενδυτικού πλάνου για τις παραγωγές και συνεπώς ελκυστικού προγράμματος για το κοινό. Προτείνεται συσσώρευση όλων των αρμοδιοτήτων για τις παραγωγές σε μία οργανωτική μονάδα, ανάπτυξη στρατηγικής για το περιεχόμενο και διερεύνηση πιθανών πηγών χρηματοδότησης, π.χ. ΕΣΠΑ.

* Εκπόνηση μελέτης για τη δημιουργία θυγατρικής εταιρείας που θα ενισχύει και θα προωθεί την καινοτομία. Προτείνεται η ERT R&D, καθώς διαπιστώνεται υστέρηση σε σχέση με τον ανταγωνισμό.

* Και δημιουργία εμπορικής θυγατρικής εταιρείας παραγωγής, της ERT Studios.

3. Ψηφιακός μετασχηματισμός του οργανισμού και ενίσχυση της κουλτούρας καινοτομίας

* Εισαγωγή στις λειτουργίες πληροφοριακών συστημάτων. Θα μειώνουν τη γραφειοκρατία, θα βελτιώνουν την επικοινωνία και τον έλεγχο και θα εξομαλύνουν τις ροές. Το σύστημα της σύνταξης ειδήσεων, για παράδειγμα, χρονολογείται από το 2004, με αποτέλεσμα σπατάλη πόρων (ανθρωπο-προσπάθεια) και δυσκολία στην οργάνωση. Προτείνεται αναβάθμιση των υπαρχόντων (ERP) και εισαγωγή νέων (CRM, DMS).

* Εκπαίδευση προσωπικού ώστε να παρακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις στον κλάδο

* Επενδύσεις σε προηγμένο τεχνολογικό εξοπλισμό. Ελλιπής εξοπλισμός δημιουργεί επιπλέον κόστη, υποβάθμιση των υπηρεσιών και απώλεια διαφημιστικών εσόδων. Μελέτη θα αναδείξει τις βέλτιστες επιλογές.

* Ολοκλήρωση ψηφιοποίησης του αρχείου, σε συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα, ίδρυση Μουσείου ΕΡΤ και εξέταση της δυνατότητας άντλησης χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ, ευρωπαϊκά προγράμματα. Διαπιστώνεται μη αποδοτική αξιοποίησή του για τη δημιουργία προγράμματος της ΕΡΤ και μη επαρκής προβολή του στο κοινό.

4. Ενίσχυση της τηλεθέασης, κοινωνική ανταποδοτικότητα

* Σαφής διαχωρισμός του προφίλ των καναλιών και ραδιοφωνικών σταθμών. Δημιουργεί σύγχυση και απώλεια σημαντικής μερίδας κοινού. Προτείνεται προώθηση και προβολή της διακριτής ταυτότητας κάθε τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σταθμού.

* Επενδύσεις σε ποιοτικό πρόγραμμα.

* Αναθεώρηση πολιτικής για τις κινηματογραφικές παραγωγές. Η αδυναμία σύνδεσης δαπανών χρηματοδότησης με έσοδα δημιουργεί την ανάγκη για παρακολούθηση της χρηματοδότησης και την ανάπτυξη συγκεκριμένης στρατηγικής διάθεσης του 1,5%.

* Σχεδιασμός στρατηγικής για την προώθηση του προγράμματος. Για την προσέλκυση κοινού, στοχευμένες δράσεις προβολής και προώθησης. Κατάρτιση σταθερού προγράμματος ανά κανάλι, συντονισμός μεταξύ των καναλιών και συμμετοχή της εμπορικής διεύθυνσης στη διαδικασία προγραμματισμού.

5. Ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού

* Προσλήψεις όπου χρειάζεται για κάλυψη των κενών. Δεν υπάρχει πλάνο διαδοχής προσωπικού. Τίθεται σε κίνδυνο η λειτουργική συνέχεια του οργανισμού. Προτείνεται η θέσπιση διαδικασίας διαδοχής, εντοπισμός των κενών και σχεδιασμός πρόσληψης και εκπαίδευσης. Επίσης, η δημιουργία κανόνων για τη λήξη της απασχόλησης εργαζομένων όταν βρίσκονται στα όρια της σύνταξης, καθώς διαπιστώνεται περιπτώσεις που δεν αποχωρούν.

* Συμμετοχή στο σύστημα κινητικότητας του Δημοσίου. Η έλλειψη περιγραφών/ περιγραμμάτων θέσεων εργασίας οδηγεί σε αδυναμία συμμετοχής στο πρόγραμμα κινητικότητας του Δημοσίου αλλά και σε αδυναμία αξιολόγησης των εργαζομένων. Χρειάζεται ανάπτυξη περιγραφής / περιγράμματος εργασίας για κάθε θέση εργασίας.

* Προγράμματα εκπαίδευσης για τους εργαζόμενους. Διαπιστώνονται ελλείψεις σε κρίσιμες ειδικότητες, χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης μεγάλου ποσοστού και άνιση κατανομή στις οργανωτικές μονάδες. Τίθεται σε κίνδυνο η επιτέλεση βασικών λειτουργιών.

* Ανάπτυξη μεταπτυχιακού προγράμματος στα ΜΜΕ για φοιτητές

6. Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας και αναβάθμιση κτηριακών υποδομών

* Εκπόνηση μελετών για τη μεταφορά στην ΕΡΤ ακινήτων της, μετά το 2013, για την αξιοποίηση ακινήτων με στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς (π.χ. Πάρκο Ραδιοφωνίας στο Ίλιον, δημιουργία Μουσείου στο κτήριο της Μουρούζη), για τη συγκέντρωση των δραστηριοτήτων της ΕΡΤ3 σε ένα κτήριο και για την ενεργειακή αναβάθμιση των υφιστάμενων κτηρίων.

Επιπλέον, μεταξύ των προτάσεων του επιχειρησιακού σχεδίου, περιλαμβάνονται:

* Ο εξορθολογισμός των σταθμών μέσω της δημιουργίας 11 κύριων σταθμών για τη βελτίωση της διαχείρισης προσωπικού και εγκαταστάσεων και για τη μείωση του κόστους λειτουργίας.

* Η απόσπαση της Εμπορικής Διεύθυνσης από τη Γενική Διεύθυνση Τηλεόρασης και η εισαγωγή της σε άλλη οργανωτική μονάδα, προκειμένου να έχει εποπτεία για τις εμπορικές δραστηριότητες, την προώθηση και προβολή ολόκληρης της ΕΡΤ και των μέσων της.

* Ανασχεδιασμός της ιστοσελίδας και της εφαρμογής της ΕΡΤ, μετά από αξιολόγηση της εμπειρίας χρήστη, καθώς κρίνονται δυσλειτουργικές με αποτέλεσμα να υποβαθμίζουν την εμπειρία και να μην παρέχουν τη δυνατότητα εξατομικευμένων υπηρεσιών.

* Διερεύνηση κόστους εξωτερικών αναθέσεων: Διαπιστώνεται ότι διαδικασσίες και αρμοδιότητες εκχωρημένες σε τρίτους εκτελούνται και από στελέχη της ΕΡΤ, με αποτέλεσμα της αύξηση του λειτουργικού κόστους.

* Ειδικά για το ύψος του ανταποδοτικού τέλους υπέρ της ΕΡΤ (3 ευρώ τον μήνα ανά νοικοκυριό), όπως σημειώνεται στο πλαίσιο της ανάλυσης της διεθνούς ραδιοτηλεοπτικής αγοράς, η μελέτη διαπιστώνει ότι το ύψος του, 36 ευρώ τον χρόνο, είναι ένα από τα χαμηλότερα μεταξύ των ευρωπαϊκών μελών της EBU, ο μέσος όρος των οποίων ανέρχεται σε 135,21 ευρώ τον χρόνο.

 

Δείτε όλα τα σχόλια
Κύριο άρθρο

Το μίσος τούς τραβάει στον πάτο

Αν η Ν.Δ. δεν είχε επενδύσει, ως αντιπολίτευση, τόσο μίσος στο προσφυγικό, αν δεν είχε αγκαλιάσει όλα τα έξαλλα ακροδεξιά στοιχεία, αν δεν είχε βγει στα κεραμίδια για τα ξέφραγα αμπέλια, δεν θα είχε προσαράξει τόσο δραματικά στο προσφυγικό.

Δειτε ολοκληρο το αρθρο
Όλες οι Ειδήσεις