Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

ΑΣΕΠ: Ταχύτερες διαδικασίες, ενίσχυση του προσωπικού

Προκηρύξεις διετούς διάρκειας και έλεγχος δικαιολογητικών πριν τους Προσωρινούς Πίνακες

Νέοι, αναβαθμισμένοι όροι και ταχύτερες διαδικασίες υλοποίησης των διαγωνισμών του ΑΣΕΠ προβλέπονται στο νέο νομοσχέδιο για τη δημόσια διοίκηση.

Καταρχάς, το νομοσχέδιο προβλέπει ενίσχυση του προσωπικού του Ανωτάτου Συμβουλίου, προκειμένου να αντεπεξέλθει αποτελεσματικά στον ρόλο του. Έτσι, σύμφωνα με το κείμενο του ν/σ, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, επιτρέπεται η διενέργεια αποσπάσεων μόνιμων ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων από φορείς της Κεντρικής Διοίκησης. Η διάρκεια των αποσπάσεων ανέρχεται σε ένα έτος, με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης για μία φορά.

Επιπλέον, επέρχονται σημαντικές αλλαγές στην κατάρτιση των προκηρύξεων προκειμένου να επιτυγχάνεται η λυσιτελής και ταχεία ολοκλήρωσή τους. Ειδικότερα, προβλέπονται:

α) Ενοποίηση αιτημάτων σε ενιαία προκήρυξη. Σύμφωνα με τη σχετική διάταξη, το ΑΣΕΠ δύναται να εισηγηθεί την κατά περίπτωση ενοποίηση αιτημάτων σε μία ενιαία κατά κλάδους / ειδικότητες προκήρυξη, στην οποία σωρεύονται οι αιτούμενες από τους οικείους φορείς θέσεις. Για παράδειγμα, αντί να καταρτισθούν δέκα διαφορετικές προκηρύξεις για μηχανικούς του Δημοσίου, το ΑΣΕΠ θα έχει τη δυνατότητα να εκδώσει μία προκήρυξη, που να περιλαμβάνει τα χαρακτηριστικά και τις προϋποθέσεις των επιμέρους αιτημάτων.

β) Δυνατότητας προκήρυξης περισσοτέρων του ενός (που ισχύει σήμερα) γραπτών πανελλαδικών διαγωνισμών στη διάρκεια του έτους.

γ) Ειδικές προκηρύξεις διετούς διάρκειας. Προβλέπεται δηλαδή η δυνατότητα φορέων που έχουν συμπεριληφθεί στο συγκεντρωτικό τετραετές σχέδιο προγραμματισμού προσλήψεων να ζητήσουν την έγκριση των θέσεων τακτικού προσωπικού που περιλαμβάνονται στα δύο πρώτα έτη του πολυετούς σχεδίου.

Καινοτομία συνιστά επίσης η θεσμοθέτηση του σταδίου του ελέγχου των δικαιολογητικών πριν την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων. Στο πρώτο στάδιο του διαγωνισμού, όταν ο ενδιαφερόμενος υποβάλει την αίτηση με τα προσόντα του για να συμμετάσχει σε μια προκήρυξη, η αίτηση αυτή θα έχει τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης. Ακολούθως, και προτού αναρτηθούν οι προσωρινές πίνακες, εντός 10 ημερών καλούνται οι επιλεγέντες κατά σειρά προτεραιότητας με τον απόλυτο αριθμό των θέσεων που έχουν προκηρυχθεί και επιπλέον 50%.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν αποδεικνύει τα κριτήρια ή τις ιδιότητες που επικαλέσθηκε στην αίτησή του και τα οποία εξετάστηκαν για την κατάταξή του στους οικείους πίνακες, διαγράφεται από αυτούς και αναπληρώνεται από τον πρώτο κατά σειρά από το επιπλέον 50% των υπαλλήλων που έχουν κληθεί. Με τον τρόπο αυτό, σύμφωνα με την ηγεσία του ΥΔΑΝ, η διαδικασία θα συντομευθεί περίπου στο 1/6 ή 1/8 του αρχικού χρόνου, με τη χρονική σύντμηση να αγγίζει τους 3 με 4 μήνες.

Δείτε όλα τα σχόλια